Pomoc spoleczna

Pomoc spoleczna

Pomoc spoleczna

Społeczeństwo to zbiór różnych jednostek, tworzących większe lub mniejsze grupy społeczne. Aby społeczeństwo mogło prawidłowo funkcjonować, wszystkie jego elementy składowe powinny odpowiednio prosperować. W związku z tym niezbędne jest istnienie instytucji, które mogłyby wspomagać potrzebujące jednostki w chwilach kryzysowych. Tego typu instytucją jest pomoc społeczna. Jest to oficjalna instytucja państwowa, działająca w imię ogólno pojętego dobra społecznego. Społeczeństwo skupia różnorodne jednostki, należące do odmiennych grup oraz środowisk.

To z kolei sprawia, że jednostki mają różne statusy społeczne, co generuje odmienne sytuacje życiowe. W przypadku gdy jednostka nie jest w stanie sama zagwarantować sobie stosownego poziomu życia, z przyczyn losowych nie jest w stanie zapewnić sobie i rodzinie bytu, może liczyć na wsparcie ze strony pomocy społecznej. Instytucja ta oferuje zarówno wsparcie długotrwałe, jak i jednorazowe- np.: w przypadku kataklizmu, jak powódź. Pomoc długotrwała objawia się np.: wypłacaniem zasiłków, czy oferowaniem pomocy z zakresu żywienia- tego typu pomoc musi być uregulowana prawnie i musi mieć stosowne podstawy.

Pomoc społeczna oferuje także wsparcie w zakresie wsparcia psychicznego oraz poszukiwania pracy czy lokalu mieszkalnego. Zadaniem pomocy społecznej jest jednak nie tylko oferowanie pomocy potrzebującym epo-serwis.pl – wulkanizacja tychy ale przede wszystkim wspomaganie działań jednostki, która znalazła się w złej sytuacji życiowej, by wyprowadzić ją z zastanej sytuacji. Pomoc społeczna zatem ma na celu usprawnić działanie społeczeństwa i jednostek wchodzących w jego skład.

Artykuł napisany przez: